Savarankiško gyvenimo namai „Spindulys“  yra Linkuvos socialinių paslaugų centro struktūrinis padalinys, kuriame teikiamos socialinės priežiūros paslaugos Pakruojo rajono gyventojams. Padalinys įsikūręs adresu: Parko g. 4, Linkuva, Pakruojo r.

Padalinio tikslas:

teikti socialinės priežiūros paslaugas suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims, socialinę riziką patiriantiems suaugusiems asmenims ir jų šeimoms, socialinę riziką patiriančioms šeimoms, asmenims, sulaukusiems pilnametystės, kuriems buvo teikta institucinė vaiko globa ir kitiems asmenims, apgyvendinant ir  sudarant jiems sąlygas savarankiškai tvarkyti asmeninį ir socialinį gyvenimą, skatinant ir ugdant jų saviraišką pagal turimus gebėjimus ir teikiant nežymią pagalbą, kad būtų kompensuojami prarasti ar neturimi savarankiško gyvenimo gebėjimai.

Padalinio uždaviniai:

 • suteikti gyvenamą plotą paslaugos gavėjams;
 • sukurti sveiką ir saugią aplinką, kiek galimą artimesnę namų aplinkai, atsižvelgiant į higienos normų reikalavimus;
 • ugdyti gyventojų gebėjimus savarankiškai rūpintis asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime teikiant socialinės priežiūros paslaugas;
 • ugdyti ir palaikyti gyventojų kasdienio gyvenimo įgūdžius;
 • formuoti visuomenės humanišką požiūrį į padalinio gyventojus.

Paslaugas teikia: Linkuvos socialinių paslaugų centre dirbantys socialiniai darbuotojai ir jų padėjėjai.

Priėmimas į įstaigą:

Asmuo (jo globėjas, rūpintojas, tėvai), pageidaujantis apsigyventi ar apgyvendinti kitą asmenį Linkuvos socialinių paslaugų centro padalinyje savarankiško gyvenimo namuose „Spindulys“, kreipiasi į seniūnijos (pagal gyvenamąją vietą) socialinį darbuotoją arba į Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyrių, kur bus suteikta smulkesnė informacija.                                               

Daugiau informacijos apie Linkuvos socialinių paslaugų centro padalinio savarankiško gyvenimo namų „Spindulys“ veiklą gali suteikti vyriausioji socialinė darbuotoja Asta Umbrasienė:      

tel. 8 421 64 289, 8 671 03 255,

el. p. sgn.linkuvos@gmail.com .

            Globos namai „Atokvėpis“ yra Linkuvos socialinių paslaugų centro struktūrinis padalinys, kuriame teikiamos  dienos (trumpalaikės) socialinės globos paslaugos Pakruojo rajono gyventojams. Padalinys įsikūręs adresu: Parko g. 4, Linkuva, Pakruojo r.

           

            Padalinio tikslas - teikti dienos (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas  suaugusiems asmenims su (sunkia) negalia, senyvo amžiaus asmenims su (sunkia) negalia ir laikino atokvėpio paslaugas šeimos nariams, prižiūrintiems suaugusius asmenis ir (ar) senyvo amžiaus asmenis su (sunkia) negalia.

             

            Socialinės globos ir atokvėpio paslaugų trukmė.  Linkuvos socialinių paslaugų centro padalinyje globos namuose „Atokvėpis“ dienos socialinės globos paslaugų teikimo trukmė -  nuo 3 iki 8 val. per dieną, 5 kartus per savaitę, darbo valandomis ir darbo dienomis.

            Dienos (trumpalaikės) socialinės globos trukmė - iki 5 parų per savaitę neterminuotai

            Laikino atokvėpio paslaugos sutartis sudaroma 24 mėnesių laikotarpiui. Paslaugos teikimo trukmė - iki 31 paros per metus. Laikino atokvėpio paslaugos teikimo sutartį sudaręs asmuo paslaugos gali prašyti atsiradus paslaugos gavimo poreikiui per visą sutarties galiojimo laikotarpį pateikdamas prašymą dėl paslaugos suteikimo (prašyme nurodoma priežastis, kodėl paslauga reikalinga, laikotarpis, tiksli data ir laikas).

           

            Padalinio uždaviniai:

 • užtikrinti paslaugų gavėjams saugią aplinką, fizinį aktyvumą, užimtumą pagal įvertintus poreikius, galimybes ir savarankiškumą;
 • teikti kokybiškas socialinio darbo, bendrosios praktikos slaugos ir kineziterapijos paslaugas;
 • užtikrinti ir ginti paslaugų gavėjų teises, neatsižvelgiant į amžių, sveikatos būklę, etninę kilmę, kalbą, religiją, lytį, rasinę priklausomybę;
 • grįsti globos namų veiklą skaidrumo, atskaitomybės, informuotumo principais.
 • bendradarbiauti su socialinės globos, sveikatos, kultūros ir kitomis įstaigomis bei organizacijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis.

           

            Paslaugas teikia: 

            socialinis darbuotojas, socialinio darbuotojo padėjėjas, bendrosios praktikos slaugytojas,  bendrosios praktikos slaugytojo padėjėjas, kineziterapeutas, psichologas, užimtumo specialistai.

           

            Priėmimas į įstaigą:

            Asmuo, pageidaujantis gauti dienos (trumpalaikės) socialinės globos, laikino atokvėpio paslaugas Linkuvos socialinių paslaugų centro padalinyje globos namuose „Atokvėpis“, turi kreiptis į seniūnijos (pagal gyvenamąją vietą) socialinį darbuotoją arba į Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyrių.                                              

 

Padalinio darbo organizavimą vykdo socialinė darbuotoja
Vilma Liukpetrienė
tel. 8 421 60 320, mob.  8 606 99192
El. paštas: l.centras@gmail.com

Mamos ir vaiko namai  – Linkuvos socialinių paslaugų centro struktūrinis padalinys.

 

Padalinio tikslas – teikti socialinės priežiūros paslaugas padalinio gyventojams, apgyvendinant mamas su vaikais, kurios stokoja kasdienio gyvenimo, socialinių įgūdžių ir (ar) atsidūrusias krizinėje situacijoje dėl gaisro ar stichinių nelaimių, kitus asmenis, moteris ir jų vaikus, patyrusius smurtą.

 

Padalinio uždaviniai:

 • apgyvendinti mamą su vaiku (-ais), kurie dėl kasdienio gyvenimo įgūdžių, socialinių įgūdžių stokos, krizinės situacijos, patiriamo smurto ar kitų priežasčių negali gyventi savo namuose;
 • sukurti saugią ir sveiką aplinką, kiek galima artimesnę namų aplinkai;
 • padėti mamoms su vaikais spręsti problemas, dėl kurių jie tapo šio padalinio gyventojais;
 • ugdyti ir palaikyti padalinio gyventojų kasdienio gyvenimo, socialinius įgūdžius;
 • aktyvinti padalinio gyventojų savipagalbą ir gebėjimą integruotis visuomenėje.
 • formuoti visuomenės humanišką požiūrį į padalinio gyventojus.

Socialinių paslaugų gavėjai:

 • mamos su vaikais, kurios stokoja įvairių kasdienio gyvenimo, socialinių įgūdžių ir kurių stoka trukdo tinkamai pasirūpinti savo vaikais;
 • mamos su vaikais atsidūrusios krizinėje situacijoje dėl gaisro, stichinių ar kitų nelaimių;
 • kiti asmenys, moterys, patyrusios smurtą.

Apgyvendinimo paslaugos Mamos ir vaiko namuose skiriamos krizinėje situacijoje esančioms moterims ir jų vaikams, deklaravusiems gyvenamąją vietą ir/ar faktiškai gyvenantiems Pakruojo rajone, kuriems nustatytas laikino apgyvendinimo krizių centre paslaugų poreikis. Sprendimą dėl  apgyvendinimo Mamos ir vaiko namuose teikimo priima Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjas.

 

Mamos ir vaiko namų teikiamos socialinės paslaugos:

 • informavimo, konsultavimo;
 • tarpininkavimo ir atstovavimo, apgyvendinimo;
 • psichologinę – psichoterapinę pagalbą;
 • minimalių buitinių ir asmens higienos paslaugų organizavimo (virtuvėlė, dušas, skalbimo paslaugos ir t.t.);
 • kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymo ir (ar) palaikymo, ir (ar) atkūrimo;
 • darbo įgūdžių ugdymas, esant poreikiui, sveikatos priežiūros paslaugų, tėvystės įgūdžių ugdymo paslaugų, apsaugos organizavimas, kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal savarankiškumo lygį.

Susiję teisės aktai:
1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas (Žin., 2006, Nr.17-589; 2012, Nr. 83-4345).
2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05 įsakymas Nr. A1-93 ,,Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo" (Žin., 2006, Nr. 43-1570; 2010, Nr. 83-4393).
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 583 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo" (Žin., 2006, Nr. 68-2510; 2010, Nr. 86-4549).

 

Atsakinga socialinė pedagogė:
Gertrūda Impolienė
Mobilusis: +370 671 02627
El. paštas: mamairvaikas.linkuvos@gmail.com

Bendruomeniniai vaikų globos namai „Nykštukas“ yra Linkuvos socialinių paslaugų centro struktūrinis padalinys, organizuojantis ir teikiantis ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą be tėvų globos likusiems vaikams (vaikams su negalia) (toliau – vaikai), kuriems būtina nuolatinė priežiūra. Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa vaikams organizuojama pagal šeimos modelį ir teikiama 24 val. per parą.  Padalinys  įsikūręs adresu: Stoties g. 36-1, Petrašiūnai, Pakruojo r.

Padalinio tikslas:

 • atsižvelgiant į vaikų savarankiškumo lygį, poreikius ir interesus, užtikrinti jų saviraišką, ugdymo, socialines paslaugas, sudaryti kitas tinkamas sąlygas ir palaikyti aplinką, kurioje jie galėtų saugiai augti, vystytis, tobulėti ir pasiruošti savarankiškam gyvenimui visuomenėje.
 • teikti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą, užtikrinančią vaiko įvairiapusiškus poreikius ir geriausią interesą. Vaikui socialinė globa teikiama iki 18 metų, o jeigu vaikas mokosi pagal bendrojo lavinimo ar formaliojo profesinio mokymo programą – iki 21 metų;
 • tenkinti psichologines, socialines, kultūrines ir dvasines vaiko reikmes, užtikrinant pasirinkimo teisę, įgyvendinant asmeninius poreikius ir sudarant galimybę palaikyti ryšius su bendruomene;

Padalinio uždaviniai:

 • sudaryti vaikams artimas šeimos aplinkai gyvenimo sąlygas, atitinkančias jų amžių, lytį, sveikatą ir brandą;
 • užtikrinti vaikui globos (rūpybos), ugdymo, teikiamų socialinių paslaugų kokybę;
 • vertinti individulius vaikų poreikius, sudaryti ir įgyvendinti individualius vaiko ugdymo ir socialinių paslaugų teikimo planus (ISGP);
 • ugdyti vaikų individualumą, pilietiškumą, dorinius, šeimyninius, darbinius, socialinius, sveikos gyvensenos ir higienos įgūdžius, plėtoti gebėjimus, rūpintis jų dvasiniu ir fiziniu ugdymu, skatinti vaikų fizinę, psichinę bei socialinę brandą, sudaryti sąlygas vaikų saviraiškai, pasirenkant jų poreikius ir pomėgius atitinkančias ugdymo įstaigas.
 • Rengti vaikus savarankiškam gyvenimui ir integracijai visuomenėje, kad jie:
 • jaustųsi visaverte ir atsakinga už savo poelgius asmenybe;
 • jaustųsi orūs ir saugūs dėl savo rasinės, kultūrinės, tautinės ar religinės tapatybės;
 • gebėtų rūpintis savimi ir artimaisiais kasdieniniame gyvenime;
 • gebėtų plėtoti savo socialinius tarpasmeninius santykius ir pasitikėjimą;
 • gerbtų kitų asmenų teises ir laisves, darbą ir turtą;
 • įgytų bendrąjį išsilavinimą ir profesinį pasirengimą;
 • įgytų savitvarkos, asmeninių higienos, pasirengimo šeimai įgūdžius.

Paslaugas teikia Linkuvos socialinių paslaugų centro padalinyje dirbantis socialinis darbuotojas ir socialinio darbuotojo padėjėjai, kurie užtikrina tiesioginę vaiko priežiūrą savo darbo valandomis.

Atsakinga socialinė darbuotoja
Vaida Kamašauskienė
tel. 8 421 42757;  8 671 03376
El. paštas: nykstukasptr@gmail.com