Teisinė informacija

Teisės aktai, kuriais vadovaujantis vykdoma Linkuvos socialinių paslaugų centro veikla:

Lietuvos Respublikos konstitucija 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.1890 

LR Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas

https://eseimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/5a07b6715b4711e7a53b83ca0142260e

LR Biudžetinių įstaigų įstatymas 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3A756D83A99B/GWsYYafUwB

LR Socialinių paslaugų įstatymas

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.270342/asr

LR SAD ministro įsakymas „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“   

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.274453/asr

LR SAD ministro įsakymas „Dėl perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014-2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e4169490984411e3aad2c022318814db/asr3

Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymas

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/c6dd7dc2e23411e6be918a531b2126ab/asr

Socialinės globos normos

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.292682

Savarankiško gyvenimo namų senyvo amžiaus ir (ar) neįgaliems asmenims veiklos metodinės rekomendacijos

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.390531?jfwid=wny8rl1pt

 

Pakruojo savivaldybės tarybos patvirtinti teisės aktai:

Dėl Linkuvos socialinių paslaugų centre teikiamų bendrųjų socialinių atlygintinų paslaugų kainų patvirtinimo

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/6e6ea210255a11ea8f0dfdc2b5879561?positionInSearchResults=7&searchModelUUID=bcd715aa-a526-4af9-91cb-615953ef58d9

Dėl Linkuvos socialinių paslaugų centro padalinių (Savarankiško gyvenimo namų „Spindulys“, Mamos ir vaiko namų) gyventojams teikiamų atlygintinų paslaugų kainų apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f7315fc025c311ea8f0dfdc2b5879561?positionInSearchResults=19&searchModelUUID=bcd715aa-a526-4af9-91cb-615953ef58d9

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos įsteigtose socialinėse įstaigose teikiamų socialinės globos ir socialinės priežiūros paslaugų kainų 2020 metais patvirtinimo

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/5e609880255811ea8f0dfdc2b5879561?positionInSearchResults=12&searchModelUUID=bcd715aa-a526-4af9-91cb-615953ef58d9